Mall – Anställningsavtal

Gratis mall för anställningsavtal. Mallen är skapad för anställningsförhållanden med mer standardiserade arbetsuppgifter och anställningsvillkor. Mallen lämnar möjlighet för olika typer av anställningar.

Ett anställningsavtal reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Ett anställningsavtal som inte avser personer i ledande befattningar såsom t ex VD eller liknande måste dock alltid ta sin utgångspunkt även i lagen om anställningsskydd (LAS) samt eventuellt tillämpligt kollektivavtal. Stora delar av såväl LAS som eventuellt kollektivavtal är tvingande och utgör en del av anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren även om parterna själva överenskommit om annat.

Det finns inte några formkrav som måste vara uppfyllda för att ett anställningsavtal skall anses vara giltigt och även ett muntligt anställningsavtal är således gällande. Även om det inte finns något krav på att anställningsavtalet skall vara skriftligt skall arbetsgivaren, om anställningen varar längre än tre veckor, skriftligen informera arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Informationen från arbetsgivaren skall innehålla i vart fall följande uppgifter:

  1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
  2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
  3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser, c) vid provanställning: prövotidens längd.
  4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
  5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
  6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Vissa av uppgifterna ovan får lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal vilka reglerar dessa frågor.

Denna gratis mall för anställningsavtal ger parterna möjlighet att välja mellan olika typer av anställningar såsom t ex tillsvidareanställning, anställning för viss tid, provanställning m fl. Det är dock helt nödvändigt att man har mycket goda kunskaper i arbetsrätt innan man väljer anställningstyp. Reglerna rörande olika typer av anställning finns i LAS och är tvingande och ett anställningsavtal vars innehåll strider mot LAS kan bli en kostsam affär, framförallt för arbetsgivaren.

Som alltid vid användandet av juridiska mallar gäller att man skall ha erforderliga kunskaper för att använda sig av en sådan mall. Detta gäller framförallt inom arbetsrätten som är ett mycket komplicerat område inom juridiken. En juridisk dokumentmall måste alltid anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet och kan ytterst sällan användas oförändrad. Ett felaktigt användande av en arbetsrättslig dokumentmall, t ex i form av en mall för anställningsavtal, kan leda till oförutsedda och mycket kostsamma konsekvenser. Har man inte tillräckliga juridiska kunskaper är rådet att alltid kontakta en advokat, annan jurist, arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller liknande för erhållande av kompetent juridiskt biträde.

downloadMall – Anställningsavtal

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *