Mall – Fullmakt

Gratis mall för fullmakt.

En fullmakt innebär att en person, ett företag, en förening eller annan association ger någon annan rätt att företräda fullmaktsgivaren och vidta rättshandlingar för fullmaktsgivarens räkning. En rättshandling som vidtas av fullmaktshavaren enligt fullmakten från fullmaktsgivaren blir bindande för fullmaktsgivaren precis som om denne själv hade utfört rättshandlingen.

Som exempel kan nämnas att personen A ger i fullmakt åt personen att sälja A:s bil för ett pris om 50 000 kronor. B säljer därefter, för A:s räkning, A:s bil till C för ett pris om 50 000 kronor. A är bunden av detta avtal på samma sätt som hade varit fallet om A själv hade sålt bilen till C.

Den som ger fullmakten benämns fullmaktsgivare eller huvudman och den som erhåller fullmakten benämns fullmäktig eller fullmaktshavaren.I det följande används endast begreppen fullmaktsgivare och fullmaktshavare.

En fullmakt kan vara generell vilket innebär att fullmaktshavaren kan vidta i princip vilka åtgärder som helst för fullmaktsgivarens räkning. Det vanligaste är dock att fullmakten är begränsad och endast ger fullmaktshavaren en rätt att ingå vissa typer av rättshandlingar såsom t ex sälja en viss vara, hantera vissa penningmedel eller liknande.

Det finns generellt inte några formkrav på en fullmakt varför även en muntlig fullmakt som utgångspunkt är gällande även om vissa undantag finns. Vanligtvis ställer dock t ex banker krav på att fullmakten skall vara såväl skriftlig som bevittnad vilket banken har sin fulla rätt att göra. Dessa krav är dock bankens interna regler och är inte något som följer av lag.

Fördelen med att en fullmakt är i skrift och även bevittnad är att det ur bevissynpunkt självfallet är mycket bättre. Dessutom kräver ofta den part som ska ingå avtalet med fullmaktsgivaren att få se en skriftlig fullmakt så han eller hon kan vara säker på att fullmaktshavaren verkligen har fullmakt att teckna avtalet för fullmaktsgivarens räkning.

Om en fullmakt inte ha begränsats i tiden gäller den tills den har återkallats av fullmaktsgivaren.

Som alltid vid användandet av juridiska mallar gäller att man skall ha erforderliga kunskaper för att använda sig av en sådan mall. En juridisk dokumentmall måste alltid anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet och kan ytterst sällan användas oförändrad. Ett felaktigt användande av en juridisk dokument- eller avtalsmall kan leda till oförutsedda och kostsamma konsekvenser. Har man inte tillräckliga juridiska kunskaper är rådet att alltid kontakta en advokat eller annan jurist för erhållande av kompetent juridiskt biträde.

Nedanstående fullmakt är en enkel fullmakt där fullmaktsgivaren i ett särskilt fält kan ange vilka åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att vidta.

downloadMall – Fullmakt

Kommentarer

 1. säger

  Vilken toppensida!

  Googlade på fullmakt och hittadet på en gång. Plus en massa anna matrnyttig info.

 2. säger

  Härmed ger jag Lena Weden fullmakt att rösta ja i både Elavtalet och IT/IP avtalet med Bredbandsbolaget.

  Mvh
  Barbro Borell

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *